sexualne-zneuzivanie.sk

Ponuka supervízií pre pomáhajúce profesie

Som absolventkou akreditovaného výcviku Supervízia v pomáhajúcich profesiách a som zapísaná do zoznamu supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 93a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak pri výkone svojej profesie prichádzate do kontaktu s problematikou sexuálneho zneužívania detí a potrebujete individuálnu, skupinovú alebo inštitucionálnu supervíziu, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu slavka.karkoskova@gmail.com .